WE CHOOSE FISH

SOLD OUT

Share

GIVE US BACK OUR CLEAN OCEAN!

Hãy trả lại biển sạch cho dân chúng tôi.
Tôi chọn tôm cá. Không chọn nhà máy thép.

___

Preshrunk, Vintage garment-dyed fabric
100% ring spun cotton | 5.4 oz/yd²
*Due to a special finishing process, color may vary.