Phụ Nữ Sweatshirt

SOLD OUT

Share

Tiếng Việt:

𝐏𝐡ụ 𝐍ữ 𝐋à 𝐓ươ𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐢 / 𝐓𝐡𝐞 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐈𝐬 𝐅𝐞𝐦𝐚𝐥𝐞.

* In lụa thủ công ở Seattle
* 82% cotton 18% polyester / Champion Reverse Weave®
* Hợp tác giữa SOULVENIR và Newie Nguyễn

___

English:

𝐏𝐡ụ 𝐍ữ 𝐋à 𝐓ươ𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐢 / 𝐓𝐡𝐞 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐈𝐬 𝐅𝐞𝐦𝐚𝐥𝐞.

* Hand screen-printed in Seattle
* 82% cotton 18% polyester / Champion Reverse Weave®
* A collaboration between SOULVENIR and Newie Nguyen