Lao Động Patches

SOLD OUT

Share

Tiếng Việt:

Đây là những patches từ bộ Working Class mà chúng tôi đã cho ra mắt vào từ năm 2019 (cộng tác với @newienguyen). Bộ sưu tập nói về giai cấp công nhân Việt Nam trong nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau.

___

English:

Patches from the Working Class collection (collaboration with @newienguyen ) were first released in 2019. The collection was about the Vietnamese working class (tầng lớp lao động) in diverse fields of industries.

*** Measurements (Inch):

A 3 x 2.25
B 4.25 x 2.25
C 2 x 3
D 2.7 x 4.25
E 3.5 x 5