Burning Monk T-Shirt

$45.00

Share
Buy Now
  • 2XL

Tiếng Việt:

Dưới chế độ Ngô Đình Diệm, Phật giáo, mặc dù được ước tính chiếm từ 70& đến 90% dân số, nhưng lại bị đàn áp nặng nề. Vào ngày 8 tháng 5 năm 1963, tại thủ đô Huế, binh lính miền Nam Việt Nam đã nổ súng vào một nhóm Phật tử treo cờ Phật giáo nhằm biểu tình lệnh cấm của chính phủ. Chín người thiệt mạng bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Vào ngày 11 tháng 6 năm 1963, Thích Quảng Đức đã tự thiêu để phản đối tất cả những gì đã xảy ra với cộng đồng Phật giáo do Diệm gây ra.

Sản phẩm được hợp tác cùng Trichome (http://trichomeseattle.com/)

* Sản Xuất ở Los Angeles
* In lụa thủ công ở Seattle
* 100% cotton | 6.5 oz/yd²
___

English:

Under the regime of Ngô Đình Diệm, Buddhism, while was estimated to comprise between 70 and 90 percent of the population, was heavily antagonized. On May 8, 1963, in the capital of Huế, South Vietnamese soldiers opened fire on a group of Buddhists who were flying the Buddhist flag in direct violation of a government ban. Nine were killed including women and children.

On June 11, 1963, Thích Quảng Đức self-immolated to death as a protest to everything that had happened to the Buddhist community under Diệm’s discriminatory Buddhist laws.

A collaboration with Trichome (http://trichomeseattle.com/)

* Made in Los Angeles
* Hand screen-printed in Seattle
* 100% cotton | 6.5 oz/yd²