Bảo Vệ Ông Bà T-shirt

SOLD OUT

Share

Tiếng Việt:

𝐁ả𝐨 𝐕ệ Ô𝐧𝐠 𝐁à, 𝐁ả𝐨 𝐕ệ 𝐂ộ𝐧𝐠 Đồ𝐧𝐠
𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭 𝐎𝐮𝐫 𝐄𝐥𝐝𝐞𝐫𝐬, 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭 𝐎𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲

Soulvenir sẽ đóng góp 100% lợi nhuận thu được từ áo này cho HELPING LINK / Một Dấu Nối, tổ chức phi lợi nhuận cộng đồng nhằm cung cấp cho người Việt các chương trình và tài nguyên giáo dục qua các lĩnh vực như ngôn ngữ, công nghệ và quyền công dân.

* In lụa thủ công ở Seattle
* Nhuộm vintage
* 100% cotton sợi bông tròn (đã-co-giãn) | 172 GSM
* Hợp tác giữa SOULVENIR, Newie Nguyễn và HELPING LINK

*** PREORDER này sẽ đóng vào ngày 1 tháng 4,
tất cả áo sẽ được gửi vào ngày 15 tháng 4 ***

___

English:

𝐁ả𝐨 𝐕ệ Ô𝐧𝐠 𝐁à, 𝐁ả𝐨 𝐕ệ 𝐂ộ𝐧𝐠 Đồ𝐧𝐠
𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭 𝐎𝐮𝐫 𝐄𝐥𝐝𝐞𝐫𝐬, 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭 𝐎𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲

Soulvenir will donate 100% of proceeds of this T-Shirt sale to HELPING LINK / Một Dấu Nối, a community-based nonprofit dedicated to providing Vietnamese with educational programs and resources in language, technology, and citizenship.

* Hand screen-printed in Seattle
* Vintage washed
* 100% preshrunk ringspun cotton | 6.1 oz/yd²
* A collaboration between SOULVENIR, Newie Nguyen and HELPING LINK

*** This PREORDER will close on April 1st,
all shirts will be shipped out on April 15th ***