Bảo Vệ Ông Bà T-shirt

SOLD OUT

Share

Tiếng Việt:

🧓 𝐁ả𝐨 𝐕ệ Ô𝐧𝐠 𝐁à, 𝐁ả𝐨 𝐕ệ 𝐂ộ𝐧𝐠 Đồ𝐧𝐠 👵

* Sản Xuất ở Los Angeles
* In lụa thủ công ở Seattle
* 100% cotton | 6.5 oz/yd²

___

English:

🧓 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭 𝐎𝐮𝐫 𝐄𝐥𝐝𝐞𝐫𝐬, 𝐏𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭 𝐎𝐮𝐫 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐲 👵

* Made in Los Angeles
* Hand screen-printed in Seattle
* 100% cotton | 6.5 oz/yd²