Ầu Ơ Bag

SOLD OUT

Share

Tiếng Việt:

* In lụa thủ công ở Seattle
* 20 inch x 15 inch
* 26 inch tay xách
* Zip khoá trên miệng túi
* Túi nhỏ với zip bên trong
* Hợp tác giữa SOULVENIR và Newie Nguyễn

___

English:

* Hand screen-printed in Seattle
* 20 inch x 15 inch
* 26 inch Handles
* Full length zipper
* Zippered pocket inside
* A collaboration between SOULVENIR and Newie Nguyen