2022 Calendar

SOLD OUT

Share

Tiếng Việt:

Lịch năm Nhâm Dần 2022

* In trên giấy kích cỡ 24-inch x 36-inch

_

* Nếu bạn sống ở Seattle và muốn nhận trực tiếp, vui lòng chọn tùy chọn "Pick up in Seattle".
* Nếu bạn chọn tùy chọn "Shipped in a tube (rolled)", chúng tôi sẽ gửi lịch của bạn bên trong ống, lịch sẽ đến tay bạn một cách an toàn.

___

English:

Year of the Water Tiger 2022 Calendar

* Printed on 24-inch x 36-inch paper

_

* If you live in Seattle and would like to pick up in person, please choose "Pick up in Seattle" option.
* If you choose the "Shipped in a tube (rolled)" option, we will ship your calendar in a tube, it will arrive to you safe and sound.