2021 Calendar

SOLD OUT

Share

Tiếng Việt:

Lịch năm Tân Sửu 2021

* In trên giấy kích cỡ 24-inch x 36-inch
* Hợp tác giữa SOULVENIR và Newie Nguyễn
_

* Nếu bạn chọn "Digital file (.pdf) only", chúng tôi sẽ gửi qua email cho bạn file .pdf của áp phích với kích thước chính xác để bạn in tại nhà.
* Nếu bạn chọn "Shipped via USPS in a flat envelope (folded)", chúng tôi sẽ gửi áp phích của bạn trong một phong bì phẳng, trong đó áp phích của bạn sẽ được gấp phẳng để vừa với phong bì đó.
* Nếu bạn chọn "Shipped via USPS in tube (rolled)", chúng tôi sẽ gửi áp phích của bạn trong ống, áp phích của bạn sẽ không bị gấp lại.

___

English:

Year of the Metal Ox 2021 Calendar

* Printed on 24-inch x 36-inch paper
* A collaboration between SOULVENIR and Newie Nguyen
_

* If you choose the "Digital file (.pdf) only" option, we will email you a .pdf file of the poster in the exact dimension for you to print at home.
* If you choose the "Shipped via USPS in a flat envelope (folded)" option, we will ship your poster in a flat envelope in which your poster will be folded flat to fit in an envelope.
* If you choose the "Shipped via USPS in tube (rolled)" option, we will ship your poster in a tube, your poster won't be damaged in any way.